ΕΡΩΤΗΣΗ 6/11/2019

Annotation 2019 09 01 222846 - ΕΡΩΤΗΣΗ 6/11/2019

Θέμα: Ποινικοποίηση πράξεων βασανισμών με ρατσιστικό υπόβαθρο
Στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» του υπουργείου Δικαιοσύνης,
και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 2 του πρώτου κεφαλαίου του Ποινικού
Κώδικα, αναφέρεται πως «στο άρθρο 137Α προστίθεται δεύτερη
παράγραφος, ώστε η χώρα μας να υιοθετήσει πλήρως τον ορισμό της
Διεθνούς Σύμβασης για τα βασανιστήρια».
Αναφέρεται επίσης πως «το έγκλημα τελείται ακόμα και όταν,
ανεξαρτήτως σκοπών, η επιλογή του παθόντος έχει γίνει λόγω
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως του φύλου, της θρησκείας».
Με δεδομένη την αοριστία της παραπάνω πρότασης, για το τι
θεωρείται ως «έγκλημα» και μάλιστα «ανεξαρτήτως σκοπών», και με
δεδομένο ότι στη διεθνή νομολογία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) έκρινε ως ρατσιστικά κίνητρα
εγκλημάτων εκείνα που προκαλούνται σε περιπτώσεις πολέμων -όπως
π.χ. στην τουρκική εισβολή κατά της Κύπρου [1] -, ρωτούμε:
Πώς ακριβώς και με τι είδους τρόπους και ερευνητικά εργαλεία
μπορούν οι αρμόδιες Αρχές της χώρας μας να κρίνουν ότι ένα έγκλημα έχει
όντως ρατσιστικά κίνητρα;
Τι μας διαφυλάσσει από το αν θα μπορούσε, λόγω ακριβώς της
αοριστίας της, η παραπάνω πρόταση να γίνει εκμεταλλεύσιμη σε βάρος
Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών υπηκόων που διαμένουν στην Ελλάδα, για
εγκλήματα που έχουν τελεστεί και, ενώ το κίνητρό τους δεν είχε σχέση με
εθνοτικά ή θρησκευτικά κίνητρα, εν τούτοις θα εδύναντο να χαρακτηριστούν
εγκλήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο;
Από τη στιγμή που στην Ελλάδα καταγράφονται επίσημα συντριπτικά
περισσότερα εγκλήματα που διαπράττουν αλλοδαποί υπήκοοι εναντίον

Ελλήνων πολιτών, απ’ ό,τι συμβαίνει το αντίθετο, τα εγκλήματα κατά των
Ελλήνων χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο;
[1] Απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. (2001) στην υπόθεση CYPRUS vs. TURKEY, όπου κρίθηκε
ότι η κακομεταχείριση που υπέστησαν οι Κύπριοι της Καρπασίας ισοδυναμούσε με
εξευτελιστική μεταχείριση και είχε σχέση με την εθνική καταγωγή τους, τη φυλή και τη
θρησκεία τους (παρ. 307-311).